Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Obcokrajowcy

 

Stypendia ze środków Fundacji Jana Pawła II

STUDENCI I DOKTORANCI OBCOKRAJOWCY z Europy Środkowo-Wschodniej

na rok akademicki 2017/2018

            Informuję, że studenci i doktoranci – obcokrajowcy pochodzący z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, studiujący na naszej uczelni mają możliwość ubiegania się o stypendia ze środków Fundacji Jana Pawła II na rok akademicki 2017/2018.

 

Podanie (wzór na naszej stronie UPJP2 zakładka studenci – pomoc materialna –

 obcokrajowcy) skierowane do Uczelnianej Komisji Stypendialnej osoby zainteresowane powinny złożyć do dnia 10 października 2017 r. w Dziale Spraw Studenckich.

 

Student, doktorant ubiegający się o stypendium składa następujące dokumenty:

 • podanie do Uczelnianej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 2 w Krakowie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału;
 • pismo od Biskupa z kraju swojego pochodzenia kierujące studenta lub doktoranta na naszą Uczelnię z prośbą o przyznanie stypendium na dany rok akademicki;
 • oświadczenie, iż po ukończeniu studiów powróci do swojego kraju;
 • oświadczenie, iż nie pobiera stypendium z innej Uczelni ani innej Fundacji;
 • zaświadczenie z Dziekanatu Wydziału o przyjęciu na studia (lub o średniej ocen za rok ubiegły dla studentów i doktorantów, którzy studiują na naszej uczelni);
 • kserokopię świadectwa maturalnego - studenci lub dyplom ukończenia studiów - doktoranci (oryginały do wglądu);
 • kserokopie: karty pobytu lub aktualnej wizy, paszportu (oryginały do wglądu);
 • kserokopię karty Polaka (oryginał do wglądu).

 

                                                                                              Prorektor

                                                                             ds. Studenckich i Dydaktyki

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

Kraków, dnia 09 czerwca 2017 r.
 

 

 

 

 

Komunikat

dla obcokrajowców (studentów i doktorantów) - polskiego pochodzenia

dotyczący składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2017/2018

 

Studenci – obcokrajowcy - doktoranci posiadający polskie pochodzenie – mogą ubiegać się o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2017/2018 – za pośrednictwem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

 

Informacja jest skierowania do obywateli następujących państw: Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Węgier.

 

Studenci na studia II stopnia składają:

 

 1. wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowane przez Dziekana Wydziału (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM),
 2. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
 3. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,
 4. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) na studia drugiego stopnia bez określania przez uczelnię warunków finansowych studiów,

Studenci na studia III stopnia - składają:

 1. wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowane przez Dziekana Wydziału (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM),
 2. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,
 4. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) w trybie przewidzianym dla cudzoziemców na studia doktoranckie z zaznaczenie, iż warunki finansowe ulegną zmianie, gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium,
 5. planowany temat pracy doktorskiej.

 

Uznanie za osobę pochodzenia polskiego następuje w drodze decyzji. Dokumentami potwierdzającymi fakt uznania polskiego pochodzenia będą: decyzja konsula (art. 5 ustawy o repatriacji), bądź decyzja wojewody o uznaniu repatrianta (art. 16 ust.2 ustawy o repatriacji), będąca decyzją dalej idącą i wymagającą uprzedniego stwierdzenia pochodzenia polskiego przez właściwego konsula.

 

Wnioski osób, które nie mają zalegalizowanego pobytu na terytorium RP nie będą przez BUWiWM rozpatrywane.

Obywateli UE obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelni przez BUWiWM do dnia 25 września 2017 r.

 

 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu, szanse na jego uzyskanie mają cudzoziemcy – na studia drugiego stopnia z oceną na dyplomie minimum dostateczny, a na studia doktoranckie z oceną na dyplomie minimum dobry.

Wzory wniosków i kwestionariusza kandydata do pobrania również w Dziale Spraw Studenckich UPJPII ul. Kanonicza 25.

 

Kompletne wnioski należy składać do Działu Spraw Studenckich do dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

 

                                                                    

                                                                                              Prorektor

                                                                               ds. Studenckich i Dydaktyki

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

 

                                                                     

                                                                                       

Kraków, dnia 01 czerwca 2017 r.

Druki do stypendium z Fundacji Jana Pawła II oraz do stypendium z BUWiWM: