Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Pomoc materialna - doktoranci

21.03.2019 r. Dział Spraw Studenckich wyjatkowo czynny do godziny 9- 13. Zapraszamy w pozostałe dni zgodnie z godzinami przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek                   w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej.

 

 

13.03.2019 r. Dział Spraw Studenckich wyjatkowo nieczynny. Zapraszamy w pozostałe dni zgodnie z godzinami przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek                   w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

 

 

UWAGA

Przypominamy o konieczności przedłużenia stypendium socjalnego na semestr letni do 15 lutego 2019 r. 

Dla doktorantów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 termin składania dokumentów upływa 15 lutego 2019 roku.

Jeśli doktorant posiada stypendium w semestrze zimowym i sytuacja się nie zmieniła w stosunku do roku 2017 to wystarczy donieść do Działu Spraw Studenckich zał. nr 12.

Natomiast jeśli sytuacja uległa zmianie to zał. 18 oraz dokumenty potwierdzające zmianę.

Termin mija 15 lutego 2019 r.

 

 

 

UWAGA

Decyzje pozytywne dot. stypendium  dla najlepszych doktorantów oraz decyzje pozytywne  dot. stypendium socjalnego i specjalnego są do odbioru na wydziałach.

 

Osobnym komunikatem poinformujemy o odbiorze decyzji negatywnych.

 

  UWAGA

Zostały wypłacone wszystkie stypendia za październik i listopad 2018 r.  Informacja o odbiorze decyzji ukaże się w najbliższym czasie w osobnym komunikacie. 

 

 

 

UWAGA

Komisja Stypendialna odbędzie się 28.11.2018 r. Prosimy nie dzwonić do Działu Spraw Studenckich. Informacja o odbiorze decyzji ukaże się po komisji.

 

 

 

 

UWAGA - SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów na I semestr 2018/2019 należy składać w  dniach:

- 1 i 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej,

- 4 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 13tej, u pracowników Działu Studenckiego,

- 2, 3, 8,9,10 października 2018 r. w budynku UPJP2 w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25 – pokój nr 10 w godzinach od 9 – 14tej.

 

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

2018/2019

 

 

Stosownie do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych są:

 

- stypendia socjalne,

- stypendia dla najlepszych doktorantów,

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi losowe,

- stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi zaświadczeniami na I semestr 2018/2019 - ustala się do dnia 10 października 2018 r.

 

Dla doktorantów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 ustala się termin składania dokumentów do dnia 15 lutego 2019 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie doktoranta lub przekroczenia
tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

 

Nowy regulamin pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący od 1 października
2018 r. jest na stronie internetowej Uczelni – www.upjp2.edu.pl. – zakładka studia – regulaminy i w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest od października do czerwca – semestralnie na wniosek doktoranta (załącznik nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania na naszej stronie internetowej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 980,00 zł netto.

Doktorant, którego dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy od minimum socjalnego (686,40 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (załącznik nr 14) szczegółowo informującego, z czego rodzina się utrzymuje oraz zaświadczenia z Miejskiego bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się doktorant z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dopłatę może otrzymać doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie.

Doktorant ubiegający się o stypendium w zwiększonej wysokości składa oświadczenie (załącznik nr 11), umowę najmu lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Doktoranci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2017 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według wzoru (załącznik nr 16), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej według nowego wzoru (załącznik nr 17).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2017 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
bądź KRUS-u.

Każdy doktorant powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 11, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny( powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia (kserokopia – oryginał
do wglądu).

Posiadanie przez doktoranta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych
(załącznik nr 8).

Prowadzenie działalności gospodarczej przez doktoranta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (zał. nr 16 lub zał. nr 17)
oraz oświadczeniem (załącznik nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

Do dochodu wliczają się następujące stypendia:

 1. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom
  lub studentom.

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny – doktorant składa wniosek wraz z oświadczeniem o dochodzie utraconym/uzyskanym (wg zał. nr 19 i 20 – w zależności od sytuacji).

 

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów
(np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp. (załącznik nr 2).

 Zapomogę można przyznać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne może otrzymać doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne składania wniosek (załącznik nr 3) oraz stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest po złożeniu wniosku i rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

 

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 1 października 2018 r. do 5 października 2018 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1
pokój nr 222d.

 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich wraz z potwierdzoną dokumentacją
za poprzedni rok akademicki do ostatniego dnia jesiennej sesji poprawkowej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (załącznik nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2017 roku albo do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego tą datę, jeśli przypada ona na dzień wolny od pracy.

Zasady oceny wniosków do stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 15.

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Zgodnie z art. 181 ust.3 w związku z art. 199 ust. ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

 • o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (zgodnie z art. 181, art. 184, art. 199
  oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom) może ubiegać się doktorant, którzy spełnił następujące kryteria:
 • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim
nie jest wymagane, jeśli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestnictwa
w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium
nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

 

 

 

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r.
 2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.
  Przykład: Doktorant otrzymał stypendium na rok akademicki 2017/2018. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.

 Za wybitne osiągnięcia naukowe, uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego prze ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 2. znaczący udział w projektach badawczych lub grantach prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
 3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 4. referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci, z co najmniej z pięciu państw
 5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy, z co najmniej z pięciu państw.

 

Za wybitne osiągnięcia artystyczne, uważa się:

 1. nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym,
  w których brali udział uczestnicy, z co najmniej pięciu państw – o wysokiej randze
  lub szczególnym nowatorstwie;
 2. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu międzynarodowym, lub wydanych
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy;
 3. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe, uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich
  lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa
  w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta w sekretariacie swojego wydziału w okresie od 3 września 2018 r.
do 7 września 2018 r.
Następnie wnioski są przedstawione radzie wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.

Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski należy przekazać najpóźniej
do dnia 10 października 2018 r. do Działu Spraw Studenckich, a następnie po podpisaniu
przez Rektora UPJPII zostaną przesyłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wzory wniosków o stypendium ministra, zasady wypełniania i punktacji na stronie ministerstwa www.mnisw.gov.pl.w zakładce szkolnictwo wyższe- sprawy studentów i doktorantów – stypendia ministra.

 

INFORMACJE W SPRAWACH DOKTORANCKICH

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów na I semestr 2018/2019 należy składać w  dniach:

- 1 i 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej,

- 4 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 13tej, u pracowników Działu Studenckiego,

- 2, 3, 8,9,10 października 2018 r. w budynku UPJP2 w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25 – pokój nr 10 w godzinach od 9 – 14tej.

 

Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów:

 • wtorek              w godzinach od 9 – 12 tej
 • środa                          w godzinach od 9 - 12 tej
 • czwartek                    w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

lub telefonicznie: 012-4302043.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej Uczelni: www.upjp2.edu.pl w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci lub w Dziale Spraw Studenckich.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              Prorektor

                                                                               ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

 

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.