Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

REKRUTACJA na UPJPII TRWA - II nabór rozpoczęty! Zapraszamy potencjalnych studentów do zapoznania się z ofertą uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otwiera swoje podwoje zachęcając do zdobywania wiedzy i przeżycia pięknej przygody w murach swojej Uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziałów:

Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Teologiczny
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną nowych kierunków studiów na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego:

Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem (praktyczny)
specjalności lic: 1/Turystyka Historyczna
                           2/ Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym 
specjalności mgr: 1/ Turystyka Historyczna
                             2/  Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
                            3/  Kultury Azji
 
Kierunek Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo (praktyczny)
specjalności lic: 1/ Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo
specjalności mgr: 1/ Archiwistyka
                             2/ Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo
 
Rok akademicki 2019/2020 przynosi z sobą również nowości na Wydziale Filozoficznym:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie planuje od roku akademickiego 2019/2020 podjąć się realizacji międzynarodowego programu studiów, otwierając w ramach cyklu magisterskiego specjalność „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” (dwuletnie studia magisterskie dla osób z tytułem licencjata lub magistra). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać kompetencje w zakresie filozofii, podejmując przy tym problematykę współczesnej myśli chrześcijańskiej w relacji do filozofii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz szeroko rozumianej humanistyki.

Oferta edukacyjna w ramach specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest adresowana przede wszystkim do obywateli nieposiadających obywatelstwa polskiego, a pochodzących głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i innych państw, stanowiących wcześniej integralną część Związku Radzieckiego. Program studiów prowadzonych w językach rosyjskim i polskim obejmuje nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również zajęcia, których celem będzie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rosyjskim. Ponadto uwzględniono bogatą ofertę zajęć integracyjnych.

Podjęcie studiów na kierunku filozofia o specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest poprzedzone uczestnictwem w szkole letniej (w dniach 11.09–1.10.2019), w trakcie której przewidziano:
• zajęcia z języka polskiego i rosyjskiego: rozwijanie sprawności językowych, kompetencji gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i fonologicznych; umiejętności redagowania i analizy tekstów;
• zajęcia integracyjno-kulturalne: integracja studentów polskich i zagranicznych, poznanie i doskonalenie znajomości historii, literatury i kultury polskiej, poznanie miasta i uczelni, przygotowanie praktyczne do studiowania w Polsce.

Wydział Filozoficzny UPJPII należy do najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. Nasi studenci mają okazję włączyć się w bogatą tradycję filozoficznego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością. Zależy nam na tym, aby uprawiać filozofię w duchu wolności poszukiwań oraz respektowania najnowszych osiągnięć nauk. Uważamy, iż szczególnie cenna jest filozofia otwarta o prawdę, dobro i piękno, skłonna do krytycznego namysłu nad przekonaniami każdego człowieka i każdej kultury, niestroniąca przy tym od dialogu ze światem współczesnym. Realizujemy w ten sposób wskazania naszego Patrona – Jana Pawła II. Jako Metropolita Krakowa był on równocześnie jedną z tych osób, które odegrały kluczową rolę w powstaniu naszego Wydziału w ubiegłym stuleciu. Naszym studentom zapewniamy bardzo dobre warunki rozwoju. Przygotowana przez nas oferta dydaktyczna jest dostosowana do wyzwań i potrzeb współczesnej kultury. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Filozoficznego UPJPII, jak i przez kompetentnych naukowców z zagranicy, przygotowanych do pracy w środowisku międzynarodowym. Wykładowcy spoza Polski poprowadzą blisko 500 godzin zajęć dydaktycznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby ułatwić naszym studentom wejście na rynek pracy tuż po zakończeniu kształcenia.  W ramach projektu zapewnione są środki na zakwaterowanie i utrzymanie studentów cudzoziemców na terenie Polski w okresie związanym bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia. Liczba miejsc jest ograniczona – przewidujemy otworzyć dwuletnie studia magisterskie dla 25 osób, z czego 20 miejsc przeznaczono dla kandydatów nie będących obywatelami Polski. Rekrutacja jest zaplanowana tylko dla r.a. 2019/2020.

Nowością na Wydziale Filozoficznym jest także Philosophy in English

 

 

Studia uzupełniające magisterskie prowadzone w całości w języku angielskim. Obok wykształcenia kluczowych umiejętności i kompetencji filozoficznych specjalność ta pozwoli poznać fachową filozoficzną terminologię w języku angielskim. Studenci poznają teksty filozoficzne, które są niedostępne w języku polskim. Studia mają charakter międzynarodowy. Specjalność polecamy osobom rozważającym karierę akademicką, studiowanie w języku angielskim pozwoli włączyć się w światowy obieg nauki, może również otworzyć drogę do studiów doktoranckich za granicą. Ponadto specjalność może być szczególnie użyteczna dla tłumaczy, którzy chcieliby specjalizować się w filozofii. Zachęcamy do podjęcia studiów nauczycieli języka angielskiego, pozwoli to rozszerzyć portfolio, bowiem specjalność ta jest znakomitą podstawą do nauczania filozofii i etyki w szkołach.

Bardziej rozbudowany opis, w języku angielskim, można znaleźć tutaj.

Wymagania dla kandydatów: ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku, znajomość języka angielskiego.

Podstawowe przedmioty: Rhetoric and art of argumentation, History of ethics, Contemporay debates in philosophy

W ramach naboru na rok akademicki 2019/2020 studia są bezpłatne (finansowanie z projektu „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z104/17-00)

Strona Wydziału Filozoficznego UPJPII:

http://wf.upjp2.edu.pl/node/377

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów dualnych:

ProjektPraca socjalna – kształcenie dualne” nr POWR.03.01.00-00-DU38/18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

    Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
    Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
    Okres realizacji projektu: od: 2018-09-03 do: 2021-09-30
    Całkowita wartość projektu: 1 010 578, 50 zł
    Wartość dofinansowania z UE: 980 260,50 zł

Beneficjent: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Opis projektu:

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie programu kształcenia i realizację studiów dualnych na kierunku praca socjalna studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie.

Program kształcenia realizowany w projekcie jest stworzony w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunku o profilu praktycznym. Projekt „Praca socjalna – kształcenie dualne” realizowany będzie na studiach II stopnia, absolwenci uzyskają tytuł magistra.  

W ramach opracowanego programu kształcenia zaplanowano m.in. takie działania jak:

    Trzymiesięczne staże zawodowe dla studentów realizowane zgodnie z Europejską Ramą Jakości Praktyk i Staży,
    Wizyty studyjne w podmiotach z otoczenia społeczno – gospodarczego,
    Zajęcia warsztatowe
    Certyfikowane szkolenia kształcące kompetencje pożądane w środowisku pracy z Mediacji i PSR (Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach),
    Udział studentów w wydarzeniach naukowych (konferencje, sesje itp.).

Absolwenci kierunku praca socjalna będący uczestnikami projektu „Praca socjalna – kształcenie dualne”, dzięki zmodyfikowanemu programowi kształcenia, w tym dodatkowym stażom, będą lepiej przygotowani do wypełniania zadań i obowiązków z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego oraz pokrewnych (np. asystent rodziny).

 

 

 

 

Drodzy Kandydaci!

Zanim wyjedziecie na wakacje nie zapomnijcie o rekrutacji! To ostatni moment by wybrać studia wyższe I stopnia lub II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

II nabór - studia pierwszego i drugiego stopnia

rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):

od 11 lipca 2019 r. od godz. 8.00 do 22 lipca 2019 r. do godz. 9.00

 

Dlaczego warto studiować w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej?

• bardzo wielu młodych i zdolnych ludzi nas ceni i chce u nas studiować
• dbamy o najwyższe standardy jakości studiów dziennikarskich
• mamy profesjonalną kadrę wykładowców z obszaru nauk o mediach
• zajęcia warsztatowe prowadzą fachowcy z bogatym doświadczeniem i kompetencją
• nasz prestiż umożliwia praktyki zawodowe w atrakcyjnych zawodowo instytucjach
• mamy nowoczesne studio TV, radiowe, pracownię komputerową i e-learningową
• nasi absolwenci są fachowcami i specjalistami w zakresie:
* dziennikarstwa,
* public relations
* edukacji medialnej i dziennikarskiej
* produkcji radiowo-telewizyjnej
* multimediów
• umożliwiamy rozwój kariery naukowej w zakresie nauk o mediach
• umożliwiamy studia i praktyki zagraniczne w ramach m.in. programu ERASMUS+
• organizujemy krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne i warsztatowe
• uczymy intensywnie języków obcych w aspekcie kierunkowym
• wspieramy rozwój talentów, aspiracji, pasji i umiejętności dziennikarskich
• oferujemy studia w samym „sercu” Krakowa
 

Rekrutacja na stronie: www.rekrutacja.upjp2.edu.pl

 

Szczegóły dot. rekrutacji na UPJPII:

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/87

 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie):

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/rekedumod/kierunki?type=1

Rekrutacja na studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające:)

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/rekedumod/kierunki?type=2

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie:

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/rekedumod/kierunki?type=3