Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Regulamin

Regulamin warsztatów filozoficznych

Czego uczą nas filozofowie

1. Organizatorem warsztatów jest Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

2. Warsztaty odbywają się w internecie, w formie platformy edukacyjnej.

3. Uczestnikiem warsztatów może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w terminie do 1 III 2015 r. prześle na adres warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora.

4. Uczniowie, którzy prześlą zgłoszenia, zgadzają się na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych na potrzeby warsztatów oraz akceptują niniejszy regulamin.

5. Uczniowie, którzy przesłali zgłoszenie, otrzymają loginy i hasła do platformy edukacyjnej.

6. Uczestnicy warsztatów mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien rozwiązać zadania załączone do trzech wybranych przez siebie tematów, zamieszczonych na platformie.

7. Za rozwiązanie zadań z każdego tematu uczeń otrzymuje od 0 do 20 punktów.

8. Po zakończeniu warsztatów sporządzona zostanie lista rankingowa, na podstawie której wytypowani zostaną finaliści konkursu.

9. Finał konkursu odbędzie się 28 marca 2015 r. na UPJPII w Krakowie. Ostatni etap konkursu będzie polegał na analizie i interpretacji otrzymanego fragmentu tekstu filozoficznego. Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 0-20 punktów. Prace oceni specjalna komisja konkursowa. Uzyskane punkty zostaną dodane do wyników osiągniętych w czasie konkursu internetowego, w oparciu o sumę punktów zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa. Gdyby metodą tą nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy konkursu, specjalna komisja konkursowa, jeszcze raz oceni wszystkie prace uczestników, którzy zgromadzili w sumie najwięcej punktów. Komisja oceni prace zwłaszcza pod kątem ich oryginalności, samodzielności myślenia, poprawności rozumowania i argumentowania.

10. Nagrodą dla laureatów konkursu są Indeksy Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie na studia licencjackie na kierunku Filozofia. Należy przez to rozumieć przyjęcie laureatów na pierwszy rok studiów z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo stypendium na pierwszym roku w wysokości 500 zł miesięcznie. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium na pierwszym roku studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Stypendium zostanie przyznane tylko w przypadku podjęcia studiów na kierunku filozofia w roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium zostanie przyznane na pierwszy semestr i zostanie przedłużone na drugi semestr jedynie w przypadku, gdy otrzymujący je student zakończy sesję zimową w terminie ze średnią nie niższą niż 4,5.

12. Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

13. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

14. Nauczyciele-koordynatorzy otrzymają stosowne zaświadczenia.

15.  Szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie największą liczbę punktów w konkursie, otrzyma egzemplarze książek przeznaczone dla szkolnej biblioteki, w ilości oraz w trybie ustalonym z dyrekcją szkoły.