Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations (2017/18)

prowadzony przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dane teleadresowe

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 428 60 30 wew. 913; 12 370 86 17
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia konwersatorium warsztaty Forma zaliczenia ECTS
Animacja kultury medialnej     12 zo 4
Język w mediach/projekt     12 zo 2
Komunikacja w Internecie   12   zo 2
Media i dziennikarstwo   16   e 3
Media w edukacji   12   zo 2
Nowe media (wybrane zagadnienia)   16   e 3
Podstawy zarządzania i administrowania   12   zo 2
Prawo mediów (wybór treści)   9   zo 2
Projekty edukacyjno-medialne     12 zo 4
Redagowanie tekstów użytkowych     12 zo 2
Trening relacji z mediami     12 zo 2
Trening umiejętności komunikacyjnych     12 zo 2
Razem7772 30
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
2. wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
3. podanie do kierownika studiów;
4. odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
5. życiorys;
6. kserokopię dowodu osobistego;

Kryteria kwalifikacji

1. Absolwenci studiów I lub II stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
3. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 18 maja 2017 r. – 25 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni: 19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Proponowana forma kształcenia aktualizuje wiedzę oraz daje dodatkowe umiejętności w zakresie profesjonalnego, świadomego korzystania z przestrzeni medialnej. Jest także zgodna z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.

Limit miejsc

limit dolny: 15 limit górny: 40

Limit miejsc

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent jest przygotowany, dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom personalnym i społecznym, do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych w biurach komunikacji społecznej i prasowych, w organach użyteczności publicznej, organizacjach samorządowych i lokalnych, instytucjach prowadzących edukację medialną i działalność informacyjną – wszędzie tam, gdzie ważna jest umiejętność sprawnego porozumiewania się, budowania i odpowiedniego kształtowania szeroko pojętych więzi społecznych, budowania marki osoby/firmy, podejmowania działań promocyjnych i marketingowych.
Absolwent jest gotów do podejmowania wyzwań badawczych oraz (jeśli ukończył studia II stopnia) do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Ukończenie podyplomowych studiów Edukacja medialna/media relations – z elementami treningu umiejętności komunikacyjnych – da absolwentom szansę zdobycia atrakcyjnej pracy w szeroko rozumianym sektorze społecznym (publicznym).