Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w kulturach świata" (2017/18)

prowadzony przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Ogólna charakterystyka
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa Studiów Podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem studiów, przedmiotów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej (np. w formie projektu, portfolio, prezentacji lub opracowania).
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Franciszkańska 1, pok. 202
31-004, Kraków
Telefon:
12 422 57 85 wew. 729; 607 035 687
Email:
psab@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
Body language i Public relations   4 3   zo 1
Heraldyka, falerystyka i numizmatyka   5 5   e 2
Język pozawerbalny we współczesnym świecie   5     z 1
Propedeutyka semiologii       2 z 1
Protokół dyplomatyczny i etykieta   2 3   zo 1
Semantyka w prehistorii i kulturze słowiańskiej     5 5 z 2
Symbole w Biblii       8 z 2
Symbolika przestrzeni miejskiej - rzeźba pomnikowa   5     z 2
Symbolika w kulturze Europy   14     e 2
Wybrane zagadnienia z psychografologii     3 2 zo 1
Znak w kulturach wschodu       10 z 1
Razem351927 16
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2017/18)

  Wymagane dokumenty

  - formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK
  - odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium),
  - podanie do kierownika studiów,
  - życiorys,
  - 2 fotografie zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  -dowód wniesienia opłaty wpisowej (przy dokonywaniu wpłaty proszę podawać nazwę studiów),
  -dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).
  Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Podyplomowych Studiów Semiologicznych Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202 , w godzinach otwarcia sekretariatu.

  Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą.

  Kryteria kwalifikacji

  Aby przystąpić do rekrutacji należy zarejestrować się systemie IRK.
  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Terminy

  TERMIN REKRUTACJI:
  Możliwość rejestracji oraz składnia dokumentów przez cały rok;
  Kandydaci, którzy dokonają rejestracji: od 21 marca 2017 r. do 30 września 2017 r.,rozpoczynają zajęcia w październiku. Kandydaci, którzy dokonają rejestracji: od 10 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r., rozpoczynają zajęcia w marcu.
  Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest odpowiednia liczba zgłoszeń

  Charakterystyka

  Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą. Studia mają na celu ukazanie kultury europejskiej przez pryzmat języka pozawerbalnego: symboli, znaków, rytuałów itp. W czasie zajęć przedstawiony będzie interkulturowy charakter symboli które funkcjonowały i nadal funkcjonują w naszym społeczeństwie. Prowadzone będą zajęcia między innymi z semiologii stroju, emblematyki, symboliki w kulturze słowiańskiej oraz obecnej w kulturach mniejszości narodowych i religijnych na ziemiach polskich. Przybliżona zostanie także symbolika w kulturze chrześcijańskiej – pojawiające się w Kościele symbole zaczerpnięte z wcześniejszych tradycji oraz te powstałe na gruncie religii chrześcijańskich. Ukazana zostanie asymilacja i przeobrażanie się znaczeniowe znaków, gestów i symboli. Poszczególne zajęcia poświęcone zostaną interpretacji dzieła sztuki w aspekcie symbolicznym, mowie ciała i etykiecie, symbolice w poezji, symbolom i rytuałom w kulturze ludowej, symbolicznemu przekazowi w heraldyce, symbolice hagiograficznej lub liturgii. Osobne zajęcia odnosiły się będą do symboli i strojów subkultur młodzieżowych oraz psychografologii.
  Wiedza zdobywa w czasie zajęć może być pomocną we właściwym rozumieniu kultury, sztuki, zagadnień historycznych oraz współczesnych przemian społecznych.

  Limit miejsc

  limit dolny - 12 osób limit górny - 25 osób

  Limit miejsc

  Zajęcia odbywają się co drugą sobotę od października do maja w dwu blokach po 8 godzin wykładowych (2 wykłady po 90 min).

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII (WT)poniedziałek 11.30 - 13.00, ul. Kanonicza 9, dziekanat WT
  prof. dr hab. Czesław Dźwigaj
  mgr Magdalena Ficoń (WHiDK)Dyżur w sesji poprawkowej: 7 września 2018 r., 9.00-10.00, sala 202.
  prof. dr hab. Ludwik Frey
  mgr Andrzej Giza (WHiDK)
  dr hab. Jacek Górski (WHiDK)
  dr Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 12:45-13:30 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9
  dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Poniedziałek godz. 12.00-13.30; ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
  dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze letnim 2018/19 - wtorek, godz. 13.15-14.45, s. 014b lub gabinet s. 202 Uwaga! Ze względu na dwutygodniowe szkolenie z tutoringu oraz zagraniczny wyjazd stażowy, a następnie odrabianie zajęć w tym czasie "przepadłych", termin dyż
  ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
  mgr Grażyna Mosio
  dr Rafał OpulskiW czasie sesji: 31.01., 1.02. godz. 9.00, sala 202. W czasie sesji poprawkowej: 19.02. godz. 8.00, sala 202.
  dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur piątek 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
  mgr Beata Skoczeń-Marchewka
  dr Wacław Szetelnicki
  mgr lic. Robert Ślusarek