Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Nauki o rodzinie (2017/18)

Kierunek prowadzony przez Instytut Nauk o Rodzinie
Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Nauk o Rodzinie

ul. Bernardyńska 3, pok. 62
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 47 86, 12 428 60 30 wew. 934
Faks:
12 422 47 86
Email:
nor@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek 11.00-13.00
środa 10.00-12.00
czwartek 11.00-13.00
piątek 11.00-13.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia warsztaty Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Bezpieczeństwo i higiena pracy   5 5   zo/z 0.5+0.5
Języki obce     30   zo 2
Ochrona własności intelektualnej   10     zo 2
Podstawy filozofii z elementami logiki   10 10   zo/z 2+1
Trening integracyjny     10   z 2
Wychowanie fizyczne     30   z  
przedmiot podstawowy
Podstawy pedagogiki   20 10   e/zo 2+1
Podstawy psychologii   20 10   e/zo 2+2
Wstęp do socjologii   15 15   zo/z 2+1
przedmiot kierunkowy
Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym   30     zo 2
Podstawy prawa z elementami prawa rodzinnego   30     e 3
Socjologia rodziny   30     e 3
przedmiot specjalnościowy
Zasady pracy wolontaryjnej   7   8 zo/z 1+1
inne
Szkolenie BHP            
Szkolenie biblioteczne            
Razem1771208 30

niepełnosprawność w rodzinie

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

poradnictwo i mediacje

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501 ).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.


PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz. 12.00
II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 21 września 2017 r., do godz. 10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 września 2017 r., godz. 15.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 12.00;

Charakterystyka

Studia na kierunku Nauki o Rodzinie prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat), których kontynuacja od roku 2008/2009 stały się dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. Podczas 6 semestrów studiów I stopnia i 4 semestrów II stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikająca z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych. Ponadto ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych czy pedagoga społecznego, sprawującego opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

Limit miejsc

30

Limit miejsc

Istnieje możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Studenci decydują o wyborze specjalności po ukończeniu I semestru. Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeżeli dana grupa będzie liczyła minimum 15 osób (zgodnie z Uchwałą Senatu UPJPII w Krakowie).

1. Poradnictwo i mediacje. Celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, zawodowego oraz dla osób, które potrzebują wsparcia oraz wszelakich porad związanych z problemami życia rodzinnego;
2. Niepełnosprawność w rodzinie. Jej celem jest przygotowanie kadry profesjonalnych pracowników, uformowanych na podstawie chrześcijańskiej wizji człowieka, gotowych nieść pomoc – nade wszystko – rodzinom z osobą niepełnosprawną. Przy czym należy rozumieć niepełnosprawność w wielu obszarach: od niepełnosprawności fizycznej czy psychicznej, po niedostosowanie społeczne. Należy je postrzegać w ciągu całego życia osobniczego człowieka: od dzieciństwa, aż po jego schyłek.
3. Terapia zajęciowa. Celem jest przygotowanie kadry w zakresie szeroko rozumianej terapii z rodziną. Zdobycie umiejętności praktycznych zapewniają praktyki w poradniach małżeńsko-rodzinnych, gabinetach psychologów i terapeutów rodzinnych; warsztatach terapii zajęciowej. Prowadzone są również praktyki w zakładach opieki społecznej lub opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Marek Babik
dr Monika Borowska (WNS)wtorek, godz. 9.45-10.30 ul. Bernardyńska 3, p. 113
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (WNS)czwartek, godz. 10.00-10.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
dr Magdalena Butrymowicz (WNS)piątek, godz. 15.00-15.45 ul. Bernardyńska 3, p. 101
ks. dr Marcin Cholewa (WNS)czwartek, godz. 10.00-11.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)piątek, godz. 9.00-9.45 ul. Bernardyńska, p. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (WNS)Dyżur w sesji poprawkowej piątek 14.09 godz. 8.00-9.00
dr Ewa Dybowska
ks. dr Mariusz Gajewski
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
ks. dr hab. Grzegorz Godawa (WNS)piątek, godz. 11.30-13.00 ul. Kanonicza 9, Dziekanat WNS Dyżur w sesji letniej: 14.09 (piątek) 11.30-13.00
ks. dr hab. Krzysztof Gryz (WT)środa 15.00 - 15.45, ul. Bernardyńska 3, sala 115
dr Bożena Gulla (WNS)czwartek, ul. Bernardyńska 3, p. 113
mgr Paulina Hans-Bielut
ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonek (WNS)poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 13.15 ul. Loretańska 11
dr Łucja Kapralska
ks. dr Bolesław Karcz (WNS)czwartek, godz. 11.00-12.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62
ks. dr hab. Władysław Kądziołka
dr hab. Przemysław Kisiel (WNS)wtorek, 9.00-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
prof. dr hab. Lucjan Kocik (WNS)
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr Tomasz Kornecki (WNS)
dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJPII (WNS)środa, godz. 9.30-10.15 ul. Bernardyńska 3, p. 54 (pokój profesorski)
dr Jolanta Kraśniewska
ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (WNS)czwartek, godz. 10.30-11.15 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM (WPK)czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK
dr Katarzyna Kutek-Sładek (WNS)Dyżury w sesji letniej 2017/2018 12 września 2018, w godzinach 9.00-10.00
mgr Jarosław Ligęza
dr Maria Ligęza (WNS)wtorek, ul. Bernardyńska 3 p. 113
mgr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

ks. prof. dr hab. Józef Makselon (WF)czwartek, 16.00-17.00 (ul. Bernardyńska 3, pok. 114)
o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII (WNS)piątek, godz. 15.15-16.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 sesja poprawkowa: sobota, 15 IX, godz. 11.00-12.00
mgr Sylwia Michalec-Jękot
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
ks. dr Wojciech Mleczko CR (WNS)ul. Bernardyńska 3, p. 101 14.09.2018 (piątek), godz. 11:00-11:45.
ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (WNS)piątek, godz. 8.45-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113 / Poradnia Bioetyczna
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45 (od 08.10.2018)
mgr Bożena Nowak30 styczeń 2015 godz. 13.30 do 14.15
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (WT)czwartek 9.45 - 10.30, ul. Bernardyńska 3 sala 115
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
ks. dr Bartłomiej Pieron (WPK)Zmiana terminu: Egzamin z Historii Prawa Kanoniczego i Prawa Konkordatowego w trakcie sesji poprawkowej: 07.09.2018 godz. 11.00 ul. Bernardyńska 3. Ostatni term. 24.09. - przed Radą Wydziału. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
mgr Maciej Polaszczyk
kilku prowadzących
mgr Monika Pyrczak-Piega (BON)
dr Izabela Rybka (WNS)dyżury w sesji poprawkowej: 7.09.2018, godz. 10.00-12.00 i 16.00-17.00
dr Łukasz Ryszka (WNS)piątek, godz. 10.00-11.15 ul. Bernardyńska 3, p. 101
dr Katarzyna Salamon
mgr Barbara Skuratowicz (WNS)
mgr Ewa Solecka-Florek (WNS)
dr Roman Solecki
mgr Dorota Stokłosa-Bieniara
ks. dr hab. Antoni Świerczek (WNS)piątek, godz. 9.00-10.00 ul. Kanonicza 9, Dziekanat WNS
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
dr hab. Paweł Ulman (WNS)18.09 w godz. 10.30-11.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 W innych pilnych sprawach kontakt przez e-mail.
dr Renata WinklerW przypadku takiej potrzeby - po wcześniejszym ustaleniu droga mailową (winkler_r@o2.pl)
mgr Patrycja Zielonka-Rduch
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (WNS)czwartek, godz. 10.45-11.30 ul. Bernardyńska 3, pokój KNS