Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Praca z Rodziną w Kryzysie Psychospołecznym (2016/17)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Diagnoza środowiska rodzinnego   5 10 zo 3
Dziecko jako ofiara przestępstw na tle seksualnym   5 10 zo 3
Etyka w pracy z rodziną   5   z 2
Instytucje wsparcia rodziny w środowisku lokalnym   15   zo 3
Podstawy działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego   15   zo 3
Praca własna pod superwizją - opracowanie wdrożenia projektu pomocy rodzinie   2 4   2
Psychologia rodziny   10 10 e 4
Trening interpersonalny     40 z 4
Trening umiejętności pomagania     20 zo 3
Razem5794 27
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

1. Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia rodziny.

Kryteria kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

2. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.

Terminy

Rejestracja elektroniczna: 1 maja 2016 r. – 5 września 2016 r.,
Termin składania dokumentów: 7 – 12 września 2016 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52

Charakterystyka

Studia Podyplomowe Praca z rodzina w kryzysie psychospołecznym został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość nabycia nowych umiejętności wspierania rodziny przez reprezentantów tych profesji pomagających (helping profesions), którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i procedury w celu poprawy funkcjonowania członków rodzin.

Studia adresowanie są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych szczególnie z zakresu wsparcia rodziny, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej rodzinie.

Limit miejsc

minimum 18 osób

Limit miejsc

Studia Podyplomowe Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym są realizowane w trakcie dwóch semestrów, w zjazdach dwudniowych.

Program studiów zawiera blok zajęć warsztatowych, prowadzonych metodami aktywizującymi przez doświadczonych trenerów. Znajdują się wśród nich trening umiejętności pomagania, trening rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trening mediacyjny oraz warsztaty odnoszące się do wybranych zjawisk zaburzających funkcjonowanie rodziny – przemocy, uzależnień, żałoby, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, problemów wychowawczych, przestępstw seksualnych. Program wzbogacają zajęcia z superwizji, która staje się niezbędnym instrumentem wsparcia dla wspierających.