Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (2016/17)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Ogólna charakterystyka
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności – poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.
Doświadczenia krajów europejskich (m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec), jak również USA i Nowej Zelandii, w których Podejście (Terapia) Skoncentrowane na Rozwiązaniach stanowią stały element poradnictwa i terapii pokazały, że można tę metodę z dużym powodzeniem stosować w szkołach, domach dziecka, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w praktyce indywidualnej i grupowej – czyli wszędzie tam, gdzie od jakości relacji interpersonalnych zależą efekty pracy rodziców, opiekunów czy pracowników instytucji usługowych. Metoda oparta jest na przekonaniu, że właściwe relacje z klientem, oparte na szacunku do jego przekonań, odmienności sposobów radzenia sobie z trudnymi życiowo sytuacjami, właściwa komunikacja z zastosowaniem technik aktywnego słuchania pozwala klientowi znajdować rozwiązania swoich problemów, często bez specjalistycznej interwencji.
Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach (czyli inaczej SFA – Solution Focus Aproach) bliskie jest podejście empowerment (uprawomocnienie, upodmiotowienie, wzmocnienie). Podejście ukierunkowane na aktywizowanie klienta/pacjenta/rodziny i sprawienie, by jej stał się on bardziej świadom własnych mocnych stron i dzięki temu poprawił swoje funkcjonowanie. Proces ten opiera się na wzajemnym szacunku i krytycznej refleksji i przebiega stopniowo – poczynając od poziomu, na którym znajduje się rodzina, w tempie dostosowanym do jej możliwości do realizacji celu, realistycznego i określonego wspólnie z klientem/rodziną.
W związku z powyższym program doskonalących studiów podyplomowych Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów - praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.
Studia mają na celu:
• poznanie nowatorskiej i efektywnej metody pracy
• doskonalenie umiejętności zawodowych specjalistów
• rozwój profesjonalnego pomagania, opartego na poszanowaniu woli klienta
• nauczenie nawiązywania kontaktu z klientem oraz prowadzenia rozmowy zorientowanej na rozwiązania.
• Nabycie umiejętności rozwijania motywacji i procesu zmiany u klienta poprzez wzmacnianie jego skutecznych działań, prowadzących w kierunku oczekiwanych celów.
• nabycie przez słuchaczy umiejętności pracy z klientami o różnych potrzebach i trudnościach
• opanowanie metod i technik Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i płynne ich stosowanie

W założeniu słuchacze mają doskonalić takie umiejętności jak:
• umiejętność nawiązania relacji z klientem
• umiejętność rozmowy z klientem nad formułowaniem jego celu
• technika skalowania w pracy nad celem
• badanie i eksploracja wyjątków od sytuacji problemowych
• formułowanie i dawanie informacji zwrotnej
• umiejętność rozpoznawania i wydobywania zasobów klienta
• znajomość i stosowanie pytań o preferowaną przyszłość, pytań o relację, o zmianę
• znajomość typów relacji pomocowej ()współpracy, goszczenia, narzekania)
• umiejętność formułowania zadania domowego dla klienta w procesie jego zmiany.

Studia mają charakter doskonalący.
Są realizowane w trakcie dwóch semestrów. Plan studiów obejmuje 220 godzin.
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej.

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą psychologowie, psychoterapeuci, certyfikowani trenerzy i terapeuci PSR, psychoterapeuci terapii systemowej i psychodynamicznej oraz superwizorzy PTP, pracownicy socjalni, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz instytucjach i organizacjach, świadczących pomoc rodzinie, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 2 fotografie zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów

1. Warunki przyjęcia na studia: Kolejność zgłoszeń

2. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.

Terminy

Rejestracja elektroniczna: 1. maja – 5 września 2016 r.,
Termin składania dokumentów:
• I tura 01.05.2016 – 30.06.2016 r.,
• II tura 07-12.09. 2016 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52

Charakterystyka

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności - poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.

W związku z powyższym program doskonalących Podyplomowych Studiów Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów - praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.

Limit miejsc

limit dolny: 18 osób

Limit miejsc

Informacje organizacyjne o studiach podyplomowych:
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej.


Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu przygotowano z myślą zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych – jak i pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej oraz wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zmiany na lepsze.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem 21-22.10.2016 r.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w piątki 17.00-21.00 i w soboty 8.30 – 17.00
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)