Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (2016/17)

prowadzony przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Ogólna charakterystyka
Studia trwają cztery semestry (460 godz.), przeznaczone są dla nauczycieli, historyków oraz osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Największy nacisk położono na archiwistykę kościelna, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, Kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Franciszkańska 1, pok. 202
31-004, Kraków
Telefon:
12 422 57 85 wew. 729; 607 035 687
Email:
psab@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
Edytorstwo źródeł   15   zo 1
Historia ustroju i administracji ziem polskich 15     zo 1
Muzealnictwo i ekspozycja     5 z 0.5
Nauki pomocnicze historii 20     zo 1
Rozwój form kancelaryjnych     20 z 1
Rynek wydawniczy i księgarski     5 z 0.5
Ustrój i organizacja Kościoła katolickiego na ziemiach polskich 15     zo 1
Zarys historii książki 20     z 1
Razem701530 7
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

Aby przystąpić do rekrutacji należy zarejestrować się systemie IRK.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

Rejestracja oraz składnie dokumentów od 21 lutego do 28 lutego.
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji -rozpoczynają zajęcia w marcu.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest odpowiednia liczba zgłoszeń

Charakterystyka

Studia trwają cztery semestry, przeznaczone są głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelną, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.

Limit miejsc

dolny - 15 osób górny - 25 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
mgr Piotr Bunar
dr Grzegorz Chajko (WHiDK)dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
mgr Adrian CieślikDyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018: 22 czerwca 2018 r. 11.30 - 12.30 25 czerwca 2018 r. 15.30 - 17.00 29 czerwca 2018 r. 10.00 - 11.30 Wszystkie dyżury odbywają się w sali 202, ul. Franciszkańska 1.
dr Monika Jaglarz
mgr lic. Jadwiga Kupczewska
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
mgr Magdalena Marosz
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
mgr Marcin Rdzak
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur piątek 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
ks. dr Wacław Umiński CM (WHiDK)Dyżur pracowniczy Czwartki godz.15.00 - 16.30 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4
dr Michał Wenklar