Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w kulturach świata" (2016/17)

prowadzony przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Ogólna charakterystyka
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa Studiów Podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem studiów, przedmiotów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej (np. w formie projektu, portfolio, prezentacji lub opracowania).
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Franciszkańska 1, pok. 202
31-004, Kraków
Telefon:
12 422 57 85 wew. 729; 607 035 687
Email:
psab@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
Gesty i rytuały w średniowiecznej Europie   7     z 1
Język pozawerbalny we współczesnym świecie   7     e 1
Propedeutyka semiologii       2 z 1
Protokół dyplomatyczny i etykieta   2 3   zo 1
Semantyka w prehistorii i kulturze słowiańskiej     5 5 z 2
Symbole antyku i wczesnochrześcijańskie       10 z 2
Symbole w Biblii       8 z 2
Symbolika przestrzeni miejskiej - rzeźba pomnikowa   5     z 2
Symbolika w kulturze Europy   12     z 2
Wybrane zagadnienia z psychografologii     3 2 zo 1
Znak w kulturach wschodu       10 z 1
Razem331137 16
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

Aby przystąpić do rekrutacji należy zarejestrować się systemie IRK.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

•Możliwość rejestracji i składnia dokumentów od 21 lutego do 28 lutego.
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji -rozpoczynają zajęcia w marcu.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest odpowiednia liczba zgłoszeń

Charakterystyka

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą. Studia mają na celu ukazanie kultury europejskiej przez pryzmat języka pozawerbalnego: symboli, znaków, rytuałów itp. W czasie zajęć przedstawiony będzie interkulturowy charakter symboli które funkcjonowały i nadal funkcjonują w naszym społeczeństwie. Prowadzone będą zajęcia między innymi z semiologii stroju, emblematyki, symboliki w kulturze słowiańskiej oraz obecnej w kulturach mniejszości narodowych i religijnych na ziemiach polskich. Przybliżona zostanie także symbolika w kulturze chrześcijańskiej – pojawiające się w Kościele symbole zaczerpnięte z wcześniejszych tradycji oraz te powstałe na gruncie religii chrześcijańskich. Ukazana zostanie asymilacja i przeobrażanie się znaczeniowe znaków, gestów i symboli. Poszczególne zajęcia poświęcone zostaną interpretacji dzieła sztuki w aspekcie symbolicznym, mowie ciała i etykiecie, symbolice w poezji, symbolom i rytuałom w kulturze ludowej, symbolicznemu przekazowi w heraldyce, symbolice hagiograficznej lub liturgii. Osobne zajęcia odnosiły się będą do symboli i strojów subkultur młodzieżowych oraz psychografologii.
Wiedza zdobywa w czasie zajęć może być pomocną we właściwym rozumieniu kultury, sztuki, zagadnień historycznych oraz współczesnych przemian społecznych.

Limit miejsc

limit dolny - 12 osób limit górny - 25 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się co drugą sobotę w dwu blokach po 8 godzin wykładowych (2 wykłady po 90 min).
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII (WT)poniedziałek 11.30 - 13.00, ul. Kanonicza 9, dziekanat WT
prof. dr hab. Czesław Dźwigaj
mgr Magdalena Ficoń (WHiDK)
prof. dr hab. Ludwik Frey
mgr Andrzej Giza
dr Jacek Górski
dr Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 14:00-14:45 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9 od 9 X 2017
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Czwartek godz. 10.00-11.30; ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze zimowym - wtorek, godz. 14.45-15.45, ul. Franciszkańska 1, s. 014B(?) Dyżur w sesji zimowej - pon. 29.01, godz. 15.00-16.30, ul. Franciszkańska 1, s. 101 (lub 014b),w poprawkowej sesji zimowej - pt.23.02,godz.15.00-16.30 (s.015)
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
mgr Grażyna Mosio
dr Rafał Opulski
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur w czasie sesji 28 czerwca czwartek godz. 9.30 - 10.30 ul. Franciszkańska, GABINET ZA SALĄ 202
mgr Beata Skoczeń-Marchewka
dr Wacław Szetelnicki
mgr lic. Robert Ślusarek