Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Teologia (w Tarnowie) (2016/17)

Kierunek prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Piłsudskiego 6
33-100, Tarnów
Telefon:
14 622 33 31, 14 621 35 04 (5) w. 618, 14 621 35 04(5) w. 617
Faks:
14 622 33 31
Email:
wteol@diecezja.tarnow.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

teologia kapłańska

Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Historia Kościoła - ćwiczenia     15 z 1
Historia Kościoła: starożytność   30   e 4
Historia filozofii: starożytność i średniowiecze   60   e 5
Język nowożytny (1/6)     30 zo 2
Język łaciński (1/6)     30 zo 2
Logika   30   e 3
Muzyka kościelna: zasady muzyki     15 z 1
Przedmiot fakultatywny - wykład   15   z 1
Przedmiot fakultatywny - ćwiczenia     15 zo 1
Psychologia ogólna   30   e 3
Wprowadzenie w chrześcijaństwo: liturgia   15   zo 1
Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa   15   zo 1
Wprowadzenie w chrześcijaństwo: wiara   15   zo 1
Wprowadzenie w chrześcijaństwo: życie moralne   15   zo 1
Wstęp do filozofii   15   zo 1
Śpiew wspólny     15 z  
Razem240120 28

teologia dla świeckich

Ten kierunek nie został opublikowany.

Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Antropologia filozoficzna   30   z 2
Etyka   30   e 4
Filozofia Boga   30   e 4
Historia Kościoła   30   e 4
Historia filozofii   30   zo 3
Język nowożytny   30   z 1
Język łaciński   60   zo 4
Ćwiczenia z historii filozofii     15 z 1
Razem24015 23
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2016/17)

  Wymagane dokumenty

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
  1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
  2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
  1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
  2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
  3) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
  4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
  5) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o
  7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
  8) list polecający od duszpasterza (swego proboszcza lub katechety)

  9) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 Nr 190 poz. 1406 z późn. zmian.).

  Kryteria kwalifikacji

  Specjalność:
  • katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)
  • socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych)


  Podstawą przyjęcia na specjalność katechetyczno-pastoralną i socjalno-charytatywną są wyniki świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne ("stara matura").

  Terminy

  a) I nabór:

  - rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2016

  r. do 10 lipca 2016 r.,

  - ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

  rankingowej): 15 lipca 2016 r.,


  - składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

  (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 18 lipca 2016 r. do 21 lipca

  2016 r.,

  - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do

  podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 22 lipca 2016 r.

  b) II nabór:

  - rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 września

  2016 r. do 25 września 2016 r.,

  - ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

  rankingowej): 27 września 2016 r.,

  - składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

  (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 1 września 2016 r. do 29

  września 2016 r.,

  - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do

  podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 30 września 2016 r.

  Limit miejsc

  60 osób

  Limit miejsc

  Podstawą przyjęcia na specjalność kapłańską jest przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego.
  Bliższych informacji można uzyskać w Sekretariacie WTST:
  33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. 14 622 33 31