Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Praca socjalna (2016/17)

Kierunek prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Pracy Socjalnej

ul. Bernardyńska 3, pok. 60
31-069, Kraków
Telefon:
12 421 21 21 wew. 933
Email:
ips@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 12.00-14.00
piątek: 11.00-13.00
15.00-16.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium warsztaty Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Antropologia chrześcijańska   20       zo 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy   5 5     zo/z 1
Języki obce     30     zo 2
Ochrona własności intelektualnej   10       zo 1
Pierwsza pomoc   5 10     z/zo 1+1
Podstawy filozofii   20       zo 2
Podstawy pedagogiki   20 10     zo/z 2+1
Technologia informacyjna     20     zo 2
Trening integracyjny     10     z 1
Wychowanie fizyczne     30     z 1
przedmiot podstawowy
Podstawy ekonomii   20 10     zo/z 1+1
Podstawy psychologii   20 10     e/zo 2+1
Wstęp do socjologii   20 10     zo/z 2+1
przedmiot kierunkowy
Historia pracy socjalnej   20       zo 1
Wprowadzenie do pracy socjalnej   20 10     e/zo 2+1
praktyki
Praktyki     20     zo 1
Razem180175 30

praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna z osobą chorującą psychicznie

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna z osobą starszą

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.)

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.)

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 Nr 190 poz. 1406 z późn. zmian.).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm=0,1 *JP + 0,1*JO + (0,1*PT lub 0,15*PT) + PP

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego poziom podstawowy – język polski pisemny
JO: Wynik z przedmiotu obowiązkowego poziom podstawowy – język obcy nowożytny pisemny.
PT: Wynik z przedmiotu wskazanego przez kandydata zdawanego jako matematyka obowiązkowa lub jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym (0,1) lub rozszerzonym (0,15) spośród:
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

a) I nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2016

r. do 10 lipca 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 15 lipca 2016 r.,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 18 lipca 2016 r. do 21 lipca

2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do

podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 22 lipca 2016 r.


b) II nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 23 lipca 2016

r. do 25 września 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 26 września 2016 r., godz. 14.00,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 26 września 2016 r. do 30

września 2016 r. (do godz. 14.00),

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do

podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 30 września 2016 r., godz. 15.00;c) III nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 26 września 2016 r. do 29 września 2016 r., godz. 14:00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 30 września 2016 r., godz. 10.00,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): do 30 września 2016 r.

Charakterystyka

Studia na kierunku „Praca socjalna” są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zgodnie z zasadami ogólnymi szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zasadami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także w Umowie między Polskim Rządem i Episkopatem Polski. Studia pierwszego stopnia są studiami trzyletnimi (6 semestrów), zorganizowanymi zgodnie z wymogami „Procesu Bolońskiego” i kończą się uzyskaniem tytułu „licencjata pracy socjalnej”.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych opierają się na nauczaniu społecznym Kościoła w odniesieniu do człowieka oraz przysługujących mu praw, w kontekście pogłębiających się problemów społecznych.
Urzeczywistnianie się tej wizji domaga się racjonalności myślenia, uczciwości w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim, otwarcia się na prawdę o człowieku, jego godności i przeznaczeniu.

• Program studiów na kierunku „Praca socjalna” poszerza standardowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szeroką wizję chrześcijańską człowieka oraz pracy dla jego dobra. Tym samym następuje ubogacenie, które nie ma jednak wymiaru konfesyjnego, jako że nie narzuca tej wizji, ani też nie zmusza do deklaracji wyznaniowych. Dzięki tej ofercie programowej absolwent proponowanego kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych.

• Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności socjalnej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.

• Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze przemyślanej praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury Caritas, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, starszymi i chorymi, z ofiarami przemocy w rodzinie. Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej.

Postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa polskiego, wymusza podjęcie stosownych regulacji w obszarach polityki społecznej. Współczesny biedny i ubogi to nie tylko człowiek doświadczony przez życie, ograniczony w swej aktywności fizycznej i psychicznej. To także człowiek w pełni sił, który nie umie nadążyć za postępującymi zmianami gospodarczymi. Odpowiadając na te potrzeby pragniemy ukierunkować kształcenie, przyszłych pracowników socjalnych, specjalistów w obszarach pracy z osobami psychicznie chorymi oraz starymi, często chorymi i samotnymi.

Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Limit miejsc

30 osób

Limit miejsc

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru grupy przedmiotów fakultatywnych (po I semestrze):
• praca socjalna z osobą chorującą psychicznie,
• praca socjalna z osobą starszą,
• praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnym.

Uruchomienie danej grupy nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.


W kształtowaniu programu studiów i sylwetki absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku „Praca socjalna” Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie uwzględnia standardy kształcenia obowiązujące w Polsce w szkolnictwie wyższym oraz szczegółowe standardy kształcenia w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz. 1166). Uniwersytet, korzystając z uprawnień i możliwości wprowadzenia przedmiotów własnych przed jednostki kształcenia, ubogacił wymagania kształcenia standardowego przedmiotami o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym w zakresie kształcenia ogólnego, odpowiadającymi charakterem specyfice naukowo – dydaktycznej Uniwersytetu.

Poprzez zdobywanie stosownej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w duchu poszanowania godności osoby ludzkiej, pragniemy przygotować absolwenta do pracy, zgodnie z wymogami, ujętymi w standardach kształcenia, które brzmią następująco:

„Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.
Absolwent powinien posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.
Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia".
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Monika Borowska (WNS)wtorek, godz. 9.45-10.30 ul. Bernardyńska 3, p. 113
dr Magdalena Butrymowicz (WNS)piątek, godz. 15.00-15.45 ul. Bernardyńska 3, p. 101
ks. dr Marcin Cholewa (WNS)czwartek, godz. 10.00-11.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)piątek, godz. 9.00-9.45 ul. Bernardyńska, p. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (WNS)Dyżur w sesji egz. czwartek 5.07 godz. 8.00-9.00 Dyżur w sesji poprawkowej piątek 14.09 godz. 8.00-9.00
ks. dr hab. Grzegorz Godawa (WNS)piątek, godz. 11.30-13.00 ul. Kanonicza 9, Dziekanat WNS Dyżury w sesji letniej: 28.06 (czwartek) godz. 11.30-13.00 6.07 (piątek) godz. 11.30-13.00 14.09 (piątek) 11.30-13.00 ul. Kanonicza 9, Dziekanat WNS
dr Bożena Gulla (WNS)czwartek, ul. Bernardyńska 3, p. 113
ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (WT)czwartek 13.15 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 115
mgr Kinga Karsten
Hubert Kaszyński
dr hab. Przemysław Kisiel (WNS)wtorek, 9.00-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr Jolanta Kraśniewska
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr Katarzyna Kutek-Sładek (WNS)Dyżury w sesji letniej 2017/2018 25 czerwca 2018 w godzinach 9.00-10.00 12 września 2018, w godzinach 9.00-10.00
dr Maria Ligęza (WNS)wtorek, ul. Bernardyńska 3 p. 113
mgr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Maria Łuszczyńska (WNS)poniedziałek, godz. 12.00-13.00 ul. Bernardyńska 3 studia niestacjonarne: Dyżur z dnia 25 czerwca zostaje odwołany ze względu na posiedzenie Rady Wydziału. Zapraszam na dyżur w dniu 28 czerwca (czwartek) w godzinach 9.00 - 10.00 W sesji l
dr Bożena Majerek (WNS)27.06. godz. 12-13 2.07. godz. 10-11 10.09. godz. 10-11 ul. Bernardyńska 3, p. 103
o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII (WNS)piątek, godz. 15.15-16.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 sesja letnia: sobota, 23 VI, godz. 15.15-16.15 sesja poprawkowa: sobota, 15 IX, godz. 11.00-12.00
ks. dr hab. Janusz Mierzwa
ks. dr Wojciech Mleczko CR (WNS)29.05.2018, godz. 10.45-11.30 5.06.2018, godz. 10.45-11.30 13.06.2018, godz. 16.00-16.45 20.06.2018, godz. 16.00-16.45 W czasie sesji: ul. Bernardyńska 3, p. 101 27.06.2018 (środa). godz. 11:30-12.15; 7.09.2018 (piątek), godz. 16:00-16:45.
ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (WNS)piątek, godz. 8.45-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113 / Poradnia Bioetyczna
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45
dr Wojciech Pająk
mgr Marcin Proszkiewicz
kilku prowadzących
dr Izabela Rybka (WNS)8 VI - godz. 11.15-12.15 i 18.30-19.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 dyżury w sesji letniej: 27.06.2018, godz. 10.00-12.00 30.06.2018, godz. 08.45-10.00 dyżury w sesji poprawkowej: 7.09.2018, godz. 10.00-12.00 i 16.00-17.00
dr Łukasz Ryszka (WNS)piątek, godz. 10.00-11.15 ul. Bernardyńska 3, p. 101
ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII (WNS)poniedziałek, godz. 10.30-11.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 dyżur w dniu zajęć programowych
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
dr Agnieszka TrąbkaDyżur w sem. letnim 2014/2015: czwartek 10.30-11.30 Ul. Bernardyńska 3, p. 103
mgr Renata Trojan
dr Dariusz Tułowieckisemestr letni/ zimowy: piątek, 45 minut po zajęciach dydaktycznych(ul. Kanonicza)
dr hab. Paweł Ulman (WNS)26.06 w godz. 9.00-10.00 11.09 w godz. 10.00-11.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 W innych pilnych sprawach kontakt przez e-mail.
dr Renata WinklerW przypadku takiej potrzeby - po wcześniejszym ustaleniu droga mailową (winkler_r@o2.pl)
dr Katarzyna Wojtanowicz (WNS)poniedziałek, godz. 16.30 - 17.30 (co drugi tydzień) ul. Bernardyńska 3, p. 103 indywidualne umówienia email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl tel. 604 60 19 80. Dyżur w sesji 20017/2018 28.06.2018 godz. 12.30 - 13.30
dr Maciej Woźniak
mgr Barbara Wójcik
dr hab. Teresa Zbyrad
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
Arkadiusz Żukiewicz