Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2016/17)

Kierunek prowadzony przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

ul. Grodzka 40, pok. II p.
31-044, Kraków
Telefon:
12 422 10 83
Email:
idiks@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek: 11:00 - 13:00
środa: 11:00 - 13:00
czwartek: 11:00 - 13:00
piątek: 11:00 - 15:00

Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

ul. Grodzka 40, pok. II p.
31-044, Kraków
Telefon:
12 422 10 83
Email:
idiks@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek: 11:00 - 13:00
środa: 11:00 - 13:00
czwartek: 11:00 - 13:00
piątek: 11:00 - 15:00

Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

ul. Grodzka 40, pok. II p.
31-044, Kraków
Telefon:
12 422 10 83
Email:
idiks@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek: 11:00 - 13:00
środa: 11:00 - 13:00
czwartek: 11:00 - 13:00
piątek: 11:00 - 15:00

Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

ul. Grodzka 40, pok. II p.
31-044, Kraków
Telefon:
12 422 10 83
Email:
idiks@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek: 11:00 - 13:00
środa: 11:00 - 13:00
czwartek: 11:00 - 13:00
piątek: 11:00 - 15:00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Filozofia   30 15 e/zo 3+1
Język angielski     30 zo 2
Język nowożytny (drugi)     30 zo 2
Socjologia   30   e 3
Wstęp do teorii państwa   15   zo 2
Wychowanie fizyczne     30 z 1
przedmiot kierunkowy
Gatunki dziennikarskie   30 15 zo/z 2+2
Historia mediów w Polsce i na świecie   30   z 2
Kultura języka   30   e 3
Media w nauczaniu Kościoła   30   e 3
Medialne technologie informacyjne   14 16 z/zo 1+1
Wstęp do nauki o komunikowaniu I   30   z 2
Razem239136 30

dziennikarstwo 2.0

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

edukacja medialna/media relations

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

logistyka mediów

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

produkcja radiowo-telewizyjna

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

public relations

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

realizacja radiowo-telewizyjna

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

zarządzanie w mediach i w kulturze

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 Nr 190 poz. 1406 z późn. zmian.).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Matura 2015 i 2016
1. Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów na maturze, tj. języka polskiego lub matematyki oraz do wyboru: języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie.
2. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.
Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego.
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku.
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,5).
4. Jeżeli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

Matura 2014
Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów na maturze, tj. języka polskiego lub matematyki oraz do wyboru: historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie.
Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.
Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego.
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku.
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,5).
Jeżeli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

Matura 2006-2013
Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów na maturze, tj. języka polskiego lub matematyki oraz do wyboru: historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie.
Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.
Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego.
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku.
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,5).
Jeżeli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

Matura do 2005 r. - tzw. "stara matura"
1. Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski oraz do wyboru: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy).
2. Rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie:
• autoprezentacja osiągnięć i oczekiwań kandydata;
• uzasadnienie motywacji wyboru studiów;
• predyspozycje i zamierzone cele na wybranym kierunku.
W rozmowie kwalifikacyjnej będzie brana także pod uwagę znajomość zagadnień zawartych w następującej literaturze:
• Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000.
• M. Drożdż, Logos i ethos mediów, Kraków 2014.
W obliczeniu końcowym 70% oceny stanowi świadectwo dojrzałości a 30% ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy

Uwaga!!!
Informujemy, iż decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej II tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie będzie uruchomiona.

a) I nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2016 r.

do 10 lipca 2016 r.,

- rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających świadectwo

dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury": 11 lipca 2016 r., godz.

10.00,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 12 lipca 2016 r., godz. 12.00,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 12 lipca 2016 r. do 15 lipca

2016 r.,

b) II nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 13 lipca 2016

r. do 18 lipca 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 20 lipca 2016 r., godz. 12.00,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 20 lipca 2016 r. do 22 lipca

2016 r.,

c) III nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 23 lipca

2016 r. do 25 września 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 27 września 2016 r., godz. 12.00,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

Charakterystyka

1. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności:
• dziennikarstwo 2.0
• media relations/media training
• public relations
• realizacja radiowo-telewizyjna
• logistyka mediów
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.

2. Celem specjalności na studiach I stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo 2.0” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach mediów cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych oraz dziennikarstwa internetowego w nowych uwarunkowaniach Web. 2.0. Specjalność „media relations/media training” przygotowuje kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów, trenerów coachingu medialnego, fachowców od relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego. Czwarta specjalność „realizacja radiowo-telewizyjna” ma na celu przygotować fachowców w obszarze praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: realizatorów, operatorów, montażystów itd. Piąta specjalność „logistyka mediów” przygotowuje fachowców w zakresie nowych technologii informacyjnych, organizacji i zarządzanie mediami, ekonomiki mediów, projektowaniem i funkcjonowaniem organizacji i instytucji medialnych.

3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.

4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• zarządzanie kulturą i mediami;
• logistyka mediów
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• trening i coaching medialny oraz dziennikarski;
• media relations;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.

5. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z pięciu w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych przy użyciu nowych technologii (prasa, radio, telewizja, Internet), do zawodu trenera dziennikarstwa i mediów w obszarze kultury medialnej, edukacji i animacji medialnej, jako fachowiec relacji z mediami oraz public relations, do pracy w obszarze realizacji radiowo-telewizyjnej oraz w obszarze logistyki mediów. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz w zakresie organizacji i zarządzania mediami. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów I stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.

6. Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów II stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na tym samym kierunku według zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” (z prawem pierwszeństwa przy takiej samej ilości punktów według zasad rekrutacji na studia II stopnia).

Limit miejsc

90 osób

Limit miejsc

Zajęcia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywają się w Budynkach dydaktycznych UPJPII na ul. Franciszkańska 1; ul. Grodzka 40 oraz ul. Bernardyńska 3.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
Andrzej Baczyński
mgr Dominika Baraniec
dr Maja Bednarska (WNS)sobota, godz. 15.00-15.45 ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski lub sala wykładowa
dr hab. Marta Bolińska (WNS)wtorek (19.06), godz. 11-13, ul. Franciszkańska 1, p. 222C
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (WNS)czwartek, godz. 10.00-10.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
mgr Barbara Bubula
ks. dr Marcin Cholewa (WNS)czwartek, godz. 10.00-11.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62
mgr Bernadeta Cich (WNS)poniedziałek, godz. 18.00-19.00 ul. Franciszkańska 1, s. 110
dr Klaudia Cymanow-Sosin (WNS)środa, godz. 13.30-14.30 (st. stacjonarne) piątek wykładowy g 14.30-15.00 (st. niestacjonarne) ul. Grodzka 40, Instytut DIKS kontakt w celu ustalenia tematyki spotkania: klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)piątek, godz. 9.00-9.45 ul. Bernardyńska, p. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
Izabela Doboszwtorek, godz. 16.30-17:15 Katedra Prawa Mediów ul. Bernardyńska 3, pok. 103
mgr Magdalena Dobrzyniak (WNS)środa, godz. 16.00-16.45 ul. Franciszkańska 1, s. 211
dr Katarzyna Drąg (WNS)poniedziałek, godz. 13.30-14.30 ul. Grodzka 40
mgr Izabela Drobotowicz-Orkiszw sesji We wtorki, po zajęciach; godz. 15.00 - 15.45 w sesji poprawkowej W godz. zajęć 13.15 - 14.45 Proszę o wcześniejszy sms na nr: 603274428
mgr Magdalena Drohomirecka-Sabatowska (WNS)
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.30-14.30 ul. Grodzka 40, IIp
dr Agata Dziekan-Łanucha (WNS)ul. Franciszkańska 1, pok. nr 222 terminy: 14.06.2018 godz. 10.45 - 11.30, 21.06.2018 godz. 10.45 - 11.30
mgr Martyna Dziudziel
dr Jarosław Fall (WNS)środa, godz. 14.45-16.45 ul. Franciszkańska 1, sala 017
mgr Witold Gadowski
prof. dr hab. Krzysztof Gajdka
dr Andrzej Garapich
o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UPJPII (WHiDK)
dr hab. Krzysztof Gurba (WNS)środa, godz. 10.00 - 11.00 ul. Kanonicza 9, dziekanat WNS
dr Paulina Guzik (WNS)środa, godz. 12.15 ul. Franciszkańska 1, sala telewizyjna 110 środa, godz. 11.30 (dyżur opiekuna studia) ul. Franciszkańska 1, sala telewizyjna 110
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (WNS)środa, godz. 13.00-15.00, dyżur w terminach zajęć ul. Franciszkańska 1
ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonek (WNS)poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 13.15 ul. Loretańska 11
mgr Dawid Kaczmarczyk (WNS)piątek, godz. 11.30-13.00 ul. Franciszkańska 1, s. 122, ELMS
dr hab. Przemysław Kisiel (WNS)wtorek, 9.00-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113
ks. dr hab. Józef Kloch
mgr Miłosz Kluba
dr Dorota Koczwańska-Kalita
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr Tomasz Kornecki (WNS)
mgr Grzegorz Kościński
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr Anna Krzynówek-Arndt
dr Rafał KuśPiątek, godz. 12.30-13.15 (pokój profesorski WNS).
o. dr Michał Legan OSPPE (WNS)piątek, godz. 14.30 ul. Franciszkańska 1, s. 120
mgr Piotr Legutko
mgr Agnieszka Łopatowska
mgr Anna Łoś
mgr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr hab. Maria Magoska (WNS)czwartek, godz. 12.30-13.15 ul. Grodzka 40, II p.
mgr Marek MikosDyżur podczas sesji: 8 lutego 2018, godz. 12.00, sala 115, Franciszkańska 1
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (WNS)środa, godz. 10.30-11.15 ul. Kanonicza 25, Rektorat UPJPII dyżur w dniu 20.06.2018 r. jest odwołany i zostaje przeniesiony na 21.06.2018 r. godz. 9.45-10.30
ks. dr Wojciech Mleczko CR (WNS)29.05.2018, godz. 10.45-11.30 5.06.2018, godz. 10.45-11.30 13.06.2018, godz. 16.00-16.45 20.06.2018, godz. 16.00-16.45 W czasie sesji: ul. Bernardyńska 3, p. 101 27.06.2018 (środa). godz. 11:30-12.15; 7.09.2018 (piątek), godz. 16:00-16:45.
mgr Zygmunt Moszkowicz
dr Dorota Narewska (WNS)wtorek, godz. 10.45-11.30 ul. Franciszkańska 1, p. 222C
ks. dr hab. Robert Nęcek (WNS)poniedziałek, godz. 8.45-9.30 ul. Bernardyńska 3, p. 101
dr Jolanta Niewińska (WNS)piątek, godz. 16.30-17.30 UWAGA: dyżur dydaktyczny w czerwcu będzie odbywał się od 15.30 do 16.30 w sali 103. ul. Franciszkańska 1
mgr Barbara Pajchert (WNS)piątek, godz. 14.45-15.30 ul. Franciszkańska 1, s. 122, ELMS
dr Anna PekaniecProśba o kontakt mailowy.
mgr Agata Petela
Walery Pisarek
mgr Justyna Polewska-Nowicka
mgr Anna Popielska-Borys
kilku prowadzących
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (WT)piątek 11.00 - 12.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120
mgr Monika Pyrczak-Piega (BON)
ks. dr Dariusz Raś (WNS)piątek, godz. 16.00-16.45 Kraków, plac Mariacki 5, parter - kancelaria
mgr Adam Rymont
mgr Dominik Skorupa
mgr Bożena Sochan
ks. dr Sławomir Soczyński SDS (WNS)środa, godz. 9.30-10.15 ul. Franciszkańska 1, II piętro, p. 222C
ks. dr Marek Sołtysiak (WF)wtorek: 18.00 - 18.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116
mgr Paweł Sołtysik
mgr Rafał Stanowski
mgr Stanisław Stanuch
mgr Andrzej Stawiarskiponiedziałek 16.30-17.15 pokój profesorski ul. Franciszkańska
mgr Jan Strycharz
dr Jarosław Szarek
mgr Marek Szczepanek
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
mgr Marek TobolewskiPoniedziałek, 20.00
mgr Aleksandra UrzędowskaStudentów proszę o kontakt e-mailowy w celu ustalenia szczegółów spotkania.
mgr Danuta Węgiel
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (WNS)środa, godz. 13.00-13.45 ul. Grodzka 40, sala konferencyjna
dr Maciej Woźniak
dr Ewa Zmuda
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (WNS)czwartek, godz. 10.45-11.30 ul. Bernardyńska 3, pokój KNS
dr Jakub Żurawski (WNS)piątek, godz. 12:30-13:15 ul. Franciszkańska 1, p. 222c (uwaga: po umówieniu mailowym)