Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Turystyka historyczna (2016/17)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii
Ogólna charakterystyka
Kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015.
Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Historii

ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 16
Faks:
12 370 86 16
Email:
wh@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 7.30-14.30
środa: 7.30-14.30
czwartek: 7.30-14.30
piątek: 7.30-11.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Język nowożytny     30   zo 2
Język łaciński     30   zo 2
Logika       30 z 2
Ochrona własności intelektualnej     10   zo 1
Szkolenie BHP     5   z  
WF     30   z 1
przedmiot podstawowy i kierunkowy
Dziedzictwo archeologiczne   30     z 2
Historia powszechna i Polski średniowiecza   30 30   z+e/zo 1+2
Historia starożytności   30 30   z+e/zo 1+2
Kultura j. polskiego       30 zo 1
Lektorium         z 1
Wstęp do badań historycznych     30   z 2
przedmiot kierunkowy
Geografia fizyczna     30   z+e 3
Geografia turystyczna Polski ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski       30 zo 2
Historia sztuki antycznej   30     zo 2
Organizacja turystyki   30     zo 2
Podstawy turystyki   30     zo 2
Razem18022590 31

moduł administracyjny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł edytorski

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł publicystyczny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 Nr 190 poz. 1406 z późn. zmian.).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowej, język regionalny, geografia.

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowej, język regionalny, geografia.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

a) I nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2016 r.

do 10 lipca 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 15 lipca 2016 r.,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 18 lipca 2016 r. do 21 lipca

2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia

studiów (wpis na listę studentów): 22 lipca 2016 r.

b) II nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 23 lipca 2016

r. do 22 września 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 23 września 2016 r.,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 26 września 2016 r. do 27

września 2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia

studiów (wpis na listę studentów): 28 września 2016 r.;

Charakterystyka

Turystyka historyczna to połączenie dyscyplin humanistycznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Kształcenie na tym kierunku pozwoli uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, kulturoznawstwa i religioznawstwa, a także umiejętności z zakresu organizacji turystyki, obsługi ruchu turystycznego i pilotowania wycieczek.

Studia składają się z trzech modułów: 1.) ogólnohistorycznego; 2.) turystycznego i 3.) praktycznego i obejmują łącznie 1255 godzin.

Moduł ogólnohistoryczny
trwa 6 semestrów i obejmuje zajęcia z podstawowych przedmiotów historycznych i przedmiotów kształcenia ogólnego.

Moduł turystyczny trwa 6 semestrów i obejmuje przedmioty profilujące przyszłego absolwenta pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z turystyką historyczną.

Moduł praktyczny trwa 4 semestry, wybierany jest na drugim roku studiów i obejmuje przedmioty pozwalające uzyskać dodatkowe umiejętności praktyczne.

Limit miejsc

25 osób
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Marcin Chorązki
prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (WHiDK)Czwartek: 13.00-13.45
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)piątek, godz. 9.00-9.45 ul. Bernardyńska, p. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr Sławomir Dryja (WHiDK)Poniedziałek: 11.30 - 12.15, ul. Sławkowska 32, pok. 4
o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UPJPII (WHiDK)
dr hab. Monika Golonka-Czajkowska
dr Jacek Górski
dr Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 14:00-14:45 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9 od 9 X 2017
dr Zofia Gródek
mgr Aleksandra Jastrzębska-Wiktor
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Czwartek godz. 10.00-11.30; ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII (WHiDK)Dyżury w środy 12.30 - 13.15 pokój profesorski na II piętrze. Wskazane wcześniejsze uzgodn. konsultacji
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Lidia Kosiniak (MSJO)Dyżur w semestrze letnim 2014/15 -piątek godz 9.45 - 10.45
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII (WHiDK)poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32
dr Paweł Krokosz (WHiDK)Dyżur dydaktyczny w II semestrze roku akademickiego 2017/2018: środa 15.00-15.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)
dr Natalia Krupa (WHiDK)środa 14.15-15.00 Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Ul. Bernardyńska 3, UPJPII
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
mgr Rafał Kucharzyk
mgr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
Karol Nabiałek
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
kilku prowadzących
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur w czasie sesji 28 czerwca czwartek godz. 9.30 - 10.30 ul. Franciszkańska, GABINET ZA SALĄ 202
dr Marcin Rzepka (WHiDK)Wtorek: 9.45-11.15, ul. Kanonicza 9, dziekanat WHiDK
o. dr Maciej Sadowski CSsR (WHiDK)Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 101, 9.30-10.15 Dyżury w czasie sesji poprawkowej: 9.00-9.45 - klasztor redemptorystów, ul. Zamoyskiego 56, Kraków-Podgórze
dr Matylda Siwek
dr hab. Janusz Smołucha
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (WHiDK)16 września i 23 września b.r. od godz. 11.00 do 12.45 w pracowni, przy ul. Franciszkańskiej
prof. dr hab. Wasilij SzczukinPiątek, od godz. 13.00 do godz. 14.00. ul. Franciszkańska 4, pok. 240c (Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej)
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Środa 7.15-8.00 ul. Sławkowska 32
ks. dr Mariusz Trąba (WHiDK)poniedziałek, godz. 14.45-15.30, s. 222c
ks. dr Krzysztof Tyburowski (WHiDK)Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1)
ks. prof. dr hab. Jacek Urban (WHiDK)Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)
dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII (WHiDK)środa, 12.30-13.15
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (WHiDK)czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII (WHiDK)
dr Józef Wroński (WHiDK)Poniedziałek 18:15-19.00
dr Maciej Zakrzewski (WHiDK)wtorek: 9.30 - 10.15 Franciszkańska 1, pokój profesorski
mgr Michał Znamirowski (MSWF)