Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Filozofia (2016/17)

Kierunek prowadzony przez Wydział Filozoficzny
Dane teleadresowe

Dziekanat

ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 08
Faks:
12 370 86 08
Email:
wf@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek: 12:00-14:00
wtorek: 12:00-15:00
środa: 10:00-12:00
czwartek: 10:00-14:00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Filozofia poznania   30 30 e/zo 3+3
Historia filozofii starożytnej   30 45 e/zo 3+4
Język nowożytny     30 zo 2
Język łaciński     30 zo 2
Logika   30 45 e/zo 3+3
Metodyka pracy naukowej i obsługa komputera     30 zo 2
Ochrona własności intelektualnej   10   zo 1
Szkolenie BHP       z  
Szkolenie biblioteczne       z  
Wstęp do filozofii   30   e 3
Wychowanie fizyczne     30 z 1
Razem130240 30

coaching

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

etyka stosowana

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

filozofia a chrześcijaństwo

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

filozofia systematyczna

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

filozoficzne podstawy nauk kognitywnych

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:

1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 Nr 190 poz. 1406 z późn. zmian.).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na kierunek Filozofia na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród:
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język nowożytni rozszerzony, język polski rozszerzony, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek filozofia na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

a) I nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2016 r. do

10 lipca 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 15 lipca 2016 r.,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 18 lipca 2016 r. do 21 lipca

2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia

studiów (wpis na listę studentów): 22 lipca 2016 r.

b) II nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 23 lipca 2016 r.

do 25 września 2016 r.,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 26 września 2016 r.,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2016 r. do 29

września 2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia

studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2016 r.;

c) III nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 27 września 2016 r. do 03 października 2016 r.,
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 04 października 2016 r.,
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 04 października 2016 r. do 06 października 2016 r..
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 7 października 2016 r.;

Charakterystyka

Studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie na kierunku filozofia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata z filozofii. W toku studiów studenci poznają najważniejsze dyscypliny filozoficzne: Metafizykę, Logikę, Filozofię Poznania, Filozofię Człowieka, Filozofię Boga, Filozofię Religi, Filozofię Społeczną, Filozofię Nauki, Filozofię Przyrody, Etykę, Estetykę i Historię Filozofii. Program studiów jest elastyczny i pozwala na dobór części zajęć pod kątem własnych zainteresowań

Limit miejsc

60 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się w budynkach dydaktycznych UPJPII (ul. Franciszkańska 1 i Bernardyńska 3) w dni powszednie (poniedziałek – piątek)
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Piotr Andryszczak (WF)poniedziałek: 8.45 - 9.30, ul. Bernardyńska 3, s. 114
dr Joanna Barcik (WF)po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl
ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII (WF)w CZWARTKI w godz. 13.00-14.00 na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, gab.302. Wskazane jest wcześniejsze poinformowanie mnie e-mailem: tadeusz.biesaga@upjp2.edu
o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (WF)Środa: 13:00 - 13:45, sala 114, ul. Bernardyńska 3
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)piątek, godz. 9.00-9.45 ul. Bernardyńska, pokój 103
ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UPJPII (WF)czwartek 9.45-10.45 sala 112, Bernardyńska
mgr Bogusława Frontczak (MSJO)

Semestr letni 2016/2017:

środa

15:00-15:45

Jakub GomułkaT
o. dr Wojciech Gródek OFM (WF)Środa: 15:30 - 16:30, ul. Bernardyńska, sala 116
ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (WF)Czwartek 14-15 pok. 112, ul. Bernardyńska 1
dr Mateusz Hoholśroda, godz. 12.30-13.30, Dziekanat Wydziału Filozoficznego (ul. Kanonicza 9); proszę o wcześniejszą informację mailową o przyjściu
ks. dr Miłosz Hołda (WF)
ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII (WF)Czwartek: 13.30-15.00, s. 302
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (WF)Wtorek: 13.00 - 15.00, Dziekanat WF UPJPII, ul. Kanoniczam 9, I piętro
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha (WF)środa, g. 16.30 - 17.00 Franciszkańska, sala 211 b
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr Łukasz Lamża (WF)środa, 13:15-14:45, ul. Bernardyńska 3, p. 112

Prowadzone zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2017/2018:
Evolution: in Biology, Physics and Philosophy

When/Where: Wednesday, 15:00-16:30, Rm. 203, Bernardynska Buildin
ks. dr Zbigniew Liana (WF)Terminy zaliczenia z Filozofii nauki, rocznik 3: -04 lipca 2017r. [wt.] godz. 9.30; -14 września 2017 [czw.] godz. 9.30; oba: ul. Franciszkańska 1 (sala do ustalenia) UWAGA: Konieczne uprzednie zapisanie się na zalicznie:Dziekanat lub mój e-mail
mgr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Anna Majdanik (MSJO)czwartek 11.30-12.30
ks. prof. dr hab. Józef Makselon (WF)czwartek, 16.00-17.00 (ul. Bernardyńska 3, pok. 114)
ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII (WF)Wtorek: 13.00 - 15.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9)
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45
s. dr hab. Tereza Obolevich, prof. UPJPII (WF)Wtorek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 114. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się drogą mailową lub telefoniczną
ks. dr hab. Dariusz Oko (WF)Czwartek: 13.00 - 13.45, sala 116
ks. dr hab. Adam Olszewski, prof. UPJPII (WF)Czwartek: 13:00 - 13:45, sala 214
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (WF)Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 13:30-14:15. We wrześniu spotkania odbędą się w następujące dni: 12.09 godz. 11:30-12:15, 21.09. godz. 13:30-14:15 oraz 28.09. godz. 13:30-14:15.
kilku prowadzących
dr Paweł Rojek
dr Izabela Sariusz-SkąpskaMożliwość kontaktu po zajęciach we wtorki godz. 13 oraz 18.15.
ks. dr Marek Sołtysiak (WF)wtorek: 18.00 - 18.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116
dr Jakub Synowiec (WF)Środa, godz. 10:30-11:15 ul. Bernardyńska 3 I piętro sala 114
prof. dr hab. Karol Tarnowski (WF)Poniedziałek: 10.00 - 11.00, sekretariat Wydziału (Kanonicza 9, I piętro)
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
o. dr hab. Marek Urban CSsR (WF)Czwartek: godz. 09.00-12.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9)
ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII (WF)Środa: 12.15-13.15, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112
dr Adam Workowski (WF)Semestr zimowy 2017/2018 Czwartek 12.45-13.30 ul. Bernardyńska 3, sala 112
ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek (WF)Środa: 13.15 - 14.15; Bernardyńska - pok. 116
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (WF)Czwartek, godz. 10:00-10:45 (po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym) ul. Bernardyńska 3, sala 114